THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

__________

 

             THƯ  MỜI

                  Hội Đồng Quản Trị

                 Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

               TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

 

Toàn thể cán bộ công nhân viên là cổ đông của Công ty

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 được tổ chức tại Công ty.

-         Thời gian: 13 giờ 30 ngày Thứ Sáu – 30/06/2017

-         Địa điểm: Hội trường Công ty

-         Nội dung:

     + Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát

     + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016

     + Phương hướng sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017

     + Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty

 Kính mời

                                                                                     Ngày 26 tháng 06 năm 2017

                                                                                          TM. Hội Đồng Quản Trị

                                                                                                     Chủ tịch

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373